طراحی سیستم تقویت کننده کنترل هواپیما با استفاده از وارون‌دینامیک و شبکه‌عصبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله سیستم تقویت کننده کنترل بر پایه ساختار وارون دینامیک و شبکه‌ی‌عصبی برای هواپیما با مانور‌پذیری بالا بیان می‌شود. سیستم کنترل پرواز عصبی استفاده شده، کنترل پرواز تطبیقی را بدون نیاز به جدول‌بندی بهره یا شناسایی سیستم فراهم می‌کند. شبکه‌ی عصبی همزمان جهت جبران خطای معکوس‌سازی ناشی از مدل‌سازی ناقص، تخمین معکوس یا تغییرات ناگهانی در دینامیک هواپیما استفاده می‌شود. قانون سازگاری وزنهای پایدار برای شبکه عصبی همزمان از طریق تئوری پایداری لیاپانوف به‌دست می‌آیند. در انتها، نتایج شبیه سازی با معادلات شش درجه آزادی غیرخطی برای مدل هواپیمای F-18 نشان داده شده است تا تاثیر عملکرد CAS پیشنهاد شده اثبات شود.

کلیدواژه‌ها