بهینه‌سازی پانل ساندویچی هسته منشوری به‌وسیله الگوریتم تکامل تفاضلی مقید بهبودیافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش به طور جداگانه به بررسی بهینه‌سازی وزن پانل ساندویچی هسته منشوری تحت بارگذاری عرضی و طولی پرداخته شده است. برای حل مسائل بهینه‌سازی متناظر با بارگذاری­‌های مذکور، از الگوریتم تکامل تفاضلی مقید بهبودیافته مبتنی بر روش مدیریت قیود چندهدفه استفاده شده است. قیود مسئله­‌ها بار کمانشی و تنش تسلیم هستند. با مقایسه نتایج الگوریتم تکامل تفاضلی مقید بهبودیافته با نتایج بدست آمده بوسیله الگوریتم­‌های تکاملی دیگر مبتنی بر روش تابع جریمه در مطالعات قبلی مشاهده می‌­شود که در بارگذاری عرضی نتایج بدست آمده در این مطالعه مشابه­ با نتایج کارهای قبلی است، اما در بارگذاری طولی نتایج الگوریتم تکامل تفاضلی مقید بهبود یافته بهتر می­‌باشد. علاوه بر نتایج بهتر و آسانی کاربرد آن، مزیت دیگر الگوریتم تکامل تفاضلی مقید بهبودیافته عدم نیاز به فرآیند آزمون و خطا برای تنظیم پارامترهای تابع جریمه است. مشاهده می­‌شود که در هر دو نوع بارگذاری با افزایش شاخص بار مقادیر ارتفاع پانل، ضخامت هسته و رویه بعلاوه مقدار شاخص وزن افزایش می­‌یابند تا از تسلیم و کمانش پانل جلوگیری شود؛ اما در یک مقدار ثابت شاخص بار با افزایش تعداد موج­‌های هسته، شاخص وزن در بارگذاری عرضی رفتاری کاهنده و در بارگذاری طولی رفتاری افزایشی دارد. با این حال، ضخامت رویه و هسته رفتاری کاهنده و ارتفاع پانل رفتار افزایشی دارند.

کلیدواژه‌ها