تدوین فرایندی برای بازمهندسی یک قطعه اتصال در بال مرکزی یک هواپیمای تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، چگونگی وقوع گسیختگی (در اثر رشد ترک) در یک قطعه اتصال مربوط به بال مرکزی یک هواپیمای تجاری مورد نظر قرار گرفته و علت شکست توسط آزمونهای مختلف مکانیکی، متالورژیکی و فراکتوگرافی، بررسی گردیده است. سپس فرآیندی بر مبنای سند استاندارد MIL-1530  ویرایش C تدوین و بر اساس آن بازمهندسی قطعه و طراحی مجدد آن به منظور افزایش کارایی قطعه انجام شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اساساً بازمهندسی قطعات سازههای هوایی باید با توجه به مبانی و دیدگاه استفاده شده در طراحی سازه مورد نظر و با رویکرد استاندارد همراه با آنالیزهای عددی و تجربی مناسب انجام پذیرد. اگرچه تمسک صرف به استاندارد می‌تواند قدری کار را پیچیده کند، لیکن با قضاوت صحیح و استفاده از اصول و قواعد حاکم بر استاندارد، می‌توان فرایند مناسبی برای بازمهندسی قطعات سازههای هوایی منطبق بر امکانات و شرایط موجود تدوین کرد.

کلیدواژه‌ها