شناسایی مولفه های موثر برای استقرار نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان در یک سازمان هوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان، یکی از روش‌های مناسب نگهداری در نسل سوم و چهارم، مدنظر غالب صنایع و بخصوص صنعت هوایی است. هدف پژوهش شناسایی مولفه‌های موثر برای استقرار نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان در یک سازمان هوایی است که حدود نیم‌قرن سیستم نگهداری پیشگیرانه در آن برقرار می­‌باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان نگهداری یک سازمان نگهداری سیستم­‌های هوایی است. این کار با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از روش کوکران با جامعه محدود، 100 نفر انتخاب گردید. پس از طراحی و تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش، به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون اسمیرنوف و کولموگروف، آزمون  و آزمونF استفاده شد. بر اساس یافته‌های تحقیق، استقرار نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان در این سازمان همراه با تغییرات اساسی در زیرساخت­‌های سازمانی و تکنولوژیکی مقدور بوده و استقرار آن در سیستم­‌های بومی طراحی‌شده بر اساس الزامات نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان بسیار سهل­‌تر است.

کلیدواژه‌ها