شبیه سازی ساختار نانومواد جاذب میکروویو به منظور کاهش سطح مقطع راداری(RCS) هواپیما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله عملکرد موادی با داشتن ویژگی‌های ضریب گذردهی الکتریکی و نفوذپذیری مغناطیسی مختلط که در محدوده فرکانس رادار دارای جذب مناسبی هستند، مورد مطالعه قرار گرفته است. همین طور در این مقاله یک الگوریتم ازدحامی جدید با نام الگوریتم بهینه سازی تقلید محور (ISO) برای حل مسئله نانو مواد جاذب راداری (RANM) پیشنهاد شده است. در الگوریتم ازدحامی پیشنهاد شده اعضاء جمعیت با تقلید از همدیگر مکان‌های جدید و بهتر را مورد پیمایش قرار می‌دهند. نتایج نشان می‌دهدکه روش مورد استفاده در این مقاله دارای خروجی با کیفیت بالا می‌باشد و می‌تواند در کاربردهای گوناگون به کار گرفته شود. با توجه به قابلیت برنامه در انتخاب اولویت لایه ها، ترتیب لایه ها، ضخامت لایه ها، محدوده فرکانسی و زاویه‌های فرودی، بررسی های مختلفی صورت پذیرفت. از طرفی تلفات انعکاس در محدوده فرکانسی میکروویو با زاویه‌های مختلف به عنوان گزینه دیگری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بعلاوه با این ابزار می‌توان در مورد تلفات انعکاسی با قطبش پذیری مغناطیسی و الکتریکی نیز تحلیل‌هایی را به انجام رساند.

کلیدواژه‌ها