طراحی و شبیه سازی یک سامانه تطبیقی خطی به منظور حذف اثر جمر تک فرکانس در لینک داده هواپیمای جنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با طراحی یک فیلتر تطبیقی خطی دو مرحله­ ای، سیگنال تداخل تک فرکانس(جمر تک فرکانسی) از سیگنال پهن باند پیام حذف می­ گردد. نتیجه، یک سامانه است که با وجود اثر داپلر، به صورت خودکار فرکانس­ تداخلی نامعلوم را در ورودی به­ دست ­آورده و سپس حذف می­ نماید. طراحی سامانه تطبیقی در روش پیشنهادی بر اساس ورژنی از سیگنال تداخل که به میزان نامعلومی شیفت داپلر پیدا کرده، انجام شده است. چون الگوریتم NLMS دارای پیچیدگی محاسباتی بسیار پایین است و از نظر پیاده­ سازی عملی مناسب ترین الگوریتم است، سامانه پیشنهادی با استفاده از دو فیلتر تطبیقی خطی NLMS اجرا می­ گردد. با توجه به این که پارامتر µ اندازه­ گام اجرای الگوریتم را مشخص می­ نماید، یک عامل اساسی در تخمین سیگنال بر اساس فیلتر­های تطبیقی است. در مرحله اول از یک الگوریتم NLMS با اندازه­ گام بزرگ، و با رفتار متغیر در زمان به منظور تخمین اولیه سیگنال تداخل استفاده می­ شود. در مرحله دوم، الگویتم NLMS با اندازه­ گام کوچک، به عنوان تقریبی از فیلتر وینر استفاده می­ شود تا فاز و دامنه سیگنال شیفت یافته مرجع را اصلاح نماید. شبیه­ سازی سامانه حذف تداخل پیشنهادی برای سیگنال پهن باند QPSK که به تداخل قوی آغشته شده، اجرا گردیده است. نتایج نشان می­ دهد، برای سیگنال پیام پهن باند QPSK که جمر تک فرکانسی به عنوان یک عامل تداخلی قوی بر روی آن اثر نموده است، سامانه پیشنهادی تا 60 دسی­بل بهبود در SRJ را از خود نشان می­ دهد. بنابراین با وجود یک عامل تداخلی قوی، سامانه پیشنهادی بهبود قابل ملاحظه­ ای در آشکارسازی سیگنال (خطای بیت) از خود نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها