کارآفرینی دانشگاهی در حوزه هوانوردی ایران: مطالعه موردی دانشگاه علوم و فنون هوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف تبیین کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه هوائی شهید ستاری صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر شیوه گردآوری داده­ ها توصیفی است، جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی صاحب تجربه در زمینه کارآفرینی دانشگاهی می‌باشند. با استفاده از نمونه­ گیری هدفمند تعداد 29 نفر به‌ عنوان نمونه انتخاب شد که گزینش آن­ها با استفاده از تکنیک  گلوله برفی صورت گرفت. برای سنجش متغیر "گرایش کارآفرینانه" پنج مولفه نوآوری، پیشگامی، ریسک‌پذیری، رقابت تهاجمی و استقلال کاری در نظر گرفته شد و برای سنجش متغیر "کارآفرینی دانشگاهی" سه مولفه نوجویی، مزیت جویی و فرصت‌جویی مورد توجه قرار گرفت. در تعیین روایی پرسشنامه تحقیق حاضر تأکید بیشتر بر روایی محتوایی بوده است. جهت تعیین ضریب پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. به‌منظور تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات از آزمون برای بررسی وضعیت موجود مؤلفه‌ها، از آزمون خی دو برای بررسی وضعیت موجود شاخص­ ها و از معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با کمک نرم‌افزار PLS استفاده شده است. میانگین کل مؤلفه ریسک‌پذیری 61/2، مولفه رقابت تهاجمی 69/2، مؤلفه استقلال کاری 89/2، مولفه  نوآوری  81/2، مولفه مزیت‌جویی 72/2، مولفه فرصت­جویی 59/2، مولفه نو‌جویی 30/2  است که پایین تر از میانگین می­ باشند. فقط میانگین کل شاخص‌های مؤلفه «پیشگامی» برابر با 16/3 است که در حد متوسط می­باشد. در ضمن گرایش کارآفرینانه بر کارآفرینی دانشگاهی تأثیر دارد و میزان بار عاملی آن 757/0 می‌باشد و ضریب تعیین آن برابر 572/0 می‌باشد. به عبارتی بیش از 57 درصد واریانس کارآفرینی دانشگاهی را گرایش کارآفرینانه تبیین می‌نماید.

کلیدواژه‌ها