ارتعاشات آزاد پوسته های استوانه ای تقویت شده طولی با شرایط مرزی مختلف به روش های تحلیلی و تجربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این تحقیق ارتعاشات آزاد پوسته­ های استوانه­ ای تقویت­ شده طولی (استرینگر) به دو روش تحلیلی و تجربی با شرایط مرزی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در حل تحلیلی از روش ریتز  استفاده شده و تقویت کننده­ ها به­ صورت المان ­های مجزا در نظر گرفته شده اند. همچنین در روش تجربی آزمایش مودال انجام شده است. شرایط مرزی مختلف شامل چند نوع مختلف تکیه­ گاه ساده، چند نوع مختلف تکیه­ گاه گیردار و تکیه ­گاه آزاد می ­باشد. برخی نتایج تحلیلی فرکانس ­های طبیعی با مقادیر تجربی و تحلیلی موجود در مراجع دیگر و همچنین با کار تجربی انجام شده در این تحقیق، مقایسه شده است که مطابقت بسیار خوبی بین نتایج تحلیلی و تجربی مشاهده شده است. به­ علاوه تغییرات فرکانس­ های طبیعی، فرکانس پایه و شکل مودهای طبیعی به ازای شرایط مرزی مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها