طراحی چندهدفی مسیر نشست اضطراری یک هواپیما بر اساس پایه‌های حرکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مقاله یک روش کارآمد برای تعیین وزن ­های توابع هزینه در مسئله بهینه­ سازی چند هدفی مسیر هواپیما با بال چپ آسیب دیده در حضور موانع ارائه می­ کند. برای طراحی مسیر بر اساس روش ارائه شده توابع هزینه مختلف شامل دوری از موانع، اندیس ارزش ایمنی و الزامات نشست ایمن مانند موقعیت و جهت باند، سرعت و زاویه گلاید تعریف می­ شود. برای طراحی مسیر از استراتژی میدان پتانسیل برای تولید مسیر نشست استفاده می ­شود. الگوریتم طراحی مسیر از پایه ­های حرکتی هواپیمای آسیب­ دیده شامل شرایط تریم و مانور بین شرایط تریم برای طراحی مسیر استفاده می­ کند. در بهینه­ سازی چند هدفی (چندین تابع هزینه)، توابع هزینه معمولا در تقابل و یا تضاد با یکدیگر هستند که مانع بهینه ­سازی همزمان از دیدگاه تمامی توابع هزینه می­ شود. با توجه به تعریف توابع هزینه مختلف برای طراحی مسیر در این مقاله، وزن­ های بهینه بر اساس آنالیز پرتو و مقایسه دو به دو توابع هزینه نرمالیزه شده استخراج می ­شود و تابع هزینه کل بر اساس روش جمع وزن­ دار تعریف می­ شود. نتایج شبیه ­سازی موثر بودن روش پیشنهادی برای انتخاب وزن­ های توابع هزینه در تولید مسیر نشست ایمن را نشان می­ دهد.

کلیدواژه‌ها