تحلیل برخورد و جذب انرژی ضربه محوری پوسته مخروطی با هسته ساندویچی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

جذب انرژی پوسته با هسته ساندویچی تحت برخورد محوری به میزان زیادی به موادی که وارد ناحیه تغییرشکل پلاستیک می­ شود بستگی دارد. اثر برهم کنش بین هسته ساندویچی و پوسته خارجی به میزان زیادی بازدهی جذب انرژی را بهبود می­ بخشد که بستگی به شکل هسته نیز دارد. در نتیجه در این مقاله پوسته مخروطی با هسته ساندویچی شامل هسته مربعی ، مثلثی ، کیگوم  و الماسی  تحت برخورد محوری با روش المان محدود غیرخطی مورد بررسی قرار گرفته شده است. در این مقاله رفتار پروفیل شامل میزان جذب انرژی، نیروی برخورد و اثر برهم کنش پوسته و هسته برای هر 4 مدل بررسی شده است. در ادامه میزان کارایی پروفیل مخروطی هسته ساندویچی نسبت به پروفیل استوانه ­ای با هسته یکسان بررسی گردیده است. به منظور کاهش هزینه محاسباتی در مدل سازی فروریزش از المان محدود برای محاسبه جذب انرژی مخصوص و ماکزیمم نیروی فروریزش به کار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها