بررسی پارامترهای طراحی بر قابلیت اطمینان مکانیزم مجموعه فلپ هواپیمای سبک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به‌ بررسی تاثیر  عوامل و پارامتر­های موثر در قابلیت اطمینان مکانیزم فلپ مجهز به موتور الکتریکی در یک هواپیمای سبک می‌پردازد. بر این اساس ابتدا ترکیب کلی مکانیزم مورد نظر تشریح شده و درخت خرابی به منظور ارزیابی میزان اثر هر یک از اجزای این مکانیزم برروی قابلیت اطمینان ترسیم شده است. همچنین دیاگرام عملکرد این مکانیزم کشیده شده و مطابق با آن رابطه قابلیت اطمینان سیستم بر اساس قابلیت اطمینان هر جزء به‌دست آمده است. مشاهده می­ شود بدون برنامه ­ریزی فرآیند سرویس و بازدیدهای دوره ­ای، در بازههای بلند زمانی قابلیت اطمینان به شکل چشمگیری کاهش می­ یابد. همچنین اثر بازدید پیش از پرواز برروی قابلیت اطمینان این مجموعه بررسی شده که نشان‌دهنده تأثیر بالای این بازدید بروی این پارامتر است تا جایی که قابلیت اطمینان را در نزدیکی یک نگهداری می­ نماید.

کلیدواژه‌ها