طراحی سیستم مدیریت پرواز در شرایط اضطراری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سیستم‌های مدیریت پرواز در هواپیماهای امروزی بر اساس جداول استاندارد هواپیما و مشاهده وضعیت عملکردی به خلبان در امر هدایت و کنترل و مدیریت طرح‌های پروازی در طول پرواز کمک می‌کنند به گونه‌ای که فشار کاری خلبان به شدت کاهش یابد. برخلاف پیشرفت چشم‌گیر در سیستم‌ها و تجهیزات مدرن هوانوردی، چک‌های منظم و‌ استفاده از افزونگی چندگانه امکان رویداد نقص در تمامی سیستم‌ها وجود دارد. با توجه به تغییرات ایجاد شده در هواپیما در شرایط اضطراری و چالش‌های پیش‌روی خلبان برای تصمیم‌گیری سریع و نیاز به انتخاب و نشست ایمن در محل پیش‌بینی نشده، سیستم مدیریت پرواز باید نسبت به وضعیت کنونی ارتقا یابد تا بتواند در شرایط اضطراری در نشست ایمن به خلبان کمک نماید. برهمین اساس در این مقاله سیستم مدیریت پرواز در شرایط اضطراری جهت پوشش چالش‌های خلبان، ارتباط موثر بین خلبان و سیستم اتوماتیک و افزایش ایمنی پرواز معرفی می‌شود. در طرح پیشنهادی زیر سیستم‌ها و قسمت‌های مختلفی همچون زیرسیستم شناسایی، آشکارسازی سلامت سازه، کنترلر، تولید مسیر، بانک اطلاعات محیطی، پاکت پروازی هواپیما، پنل رابط خلبان و ... مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله الگوریتم انتخاب محل نشست و طراحی پنل ارتباط خلبان با دیگر سیستم اتوماتیک به عنوان زیر سیستم‌های غیر قابل اجتناب در سیستم مدیریت پرواز در شرایط اضطرای معرفی و ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها