بررسی تجربی میدان جریان بالای سطح یک نمونه بال لامبدا شکل غیرباریک با اندازه گیری فشار جریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، میدان جریان بالای سطح یک نمونه بال لامبدا شکل غیر باریک با اندازهگیری فشار بررسی شده و تشکیل گردابهها و بررسی اثرات زاویه حمله بر ساختار، قدرت و موقعیت گردابهها مطالعه شده است. آزمایشها در سرعت 20 متر بر ثانیه و در زاویه حملههای مختلف از 5 تا 20 درجه انجام شده است. نتایج بیانگر وجود جریان گردابهای روی سطح بال میباشد که این جریان گردابهای شامل 3 گردابه مجزا است. یک گردابه از رأس بال شکل گرفته، گردابه دوم که پیش از شکستگی بال شروع شده و با جریان پس از شکستگی بال، گردابه قویتری را شکل داده و گردابه سوم که پس از شکستگی بال شروع شده است. نتایج نشان میدهد که افزایش زاویه حمله، سبب بزرگتر و قویتر شدن گردابهها و رانش آنها به سمت ریشه بال شده است. در موقعیت خاص از زاویه حمله، ساختار گردابهها به هم میریزد و اصطلاحاً فروپاشی گردابهها اتفاق میافتد و با افزایش زاویه حمله، موقعیت فروپاشی گردابهها به سمت رأس بال حرکت میکند.

کلیدواژه‌ها