ارائه روشی جهت اعمال بارگذاری آیرودینامیکی و بار اینرسی بر روی مدل المان محدود هواپیما با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش نگاشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از مشکلات در تحلیل سازه­ های پیچیده، اعمال بارها و تعیین قیود مربوط به شرایط مرزی می­ باشد. استفاده از بار گسترده برای بارگذاری آیرودینامیکی مناسب است، ولی در صورت هم­زمانی با بارگذاری اینرسی، شبیه ­سازی آن با مشکلات بسیاری همراه خواهد بود. در این مقاله روش جدیدی برای اعمال هم­زمان بارگذاری آیرودینامیکی و بار اینرسی بر روی مدل المان محدود هواپیما با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش نگاشت ارائه شده است. در این روش بار معادل آیرودینامیکی و اینرسی به­ صورت توزیع فشار مجهول در نظر گرفته شده و سطوح مورد بررسی به نوارهایی تقسیم گردید؛ با این کار، مقدار فشار روی نوارها به­ عنوان متغیرهای بهینه­ سازی در نظر گرفته شد. تابع هدف طوری انتخاب شد که به­ طور هم­زمان مقادیر نیروهای برآ، پسا و گشتاور پیچشی ناشی از این نیروها به ­خوبی ارضا شوند. از مزایای روش این است که توزیع فشار به هندسه سطوح اعمال می گردد و با تغییر المان­ بندی، نیازی به بارگذاری مجدد نمی ­باشد. برای اطمینان از صحت این روش، از یک نمونه بال و بدنه هواپیما استفاده شده و بر روی مدل المان محدود آن، این روش اعمال گردیده و در نهایت، نتایج مطلوبی به­ دست آمد. در واقع، نتایج حاصله نشان­ دهنده کارایی خوب این روش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها