مقایسه عملکرد طرح بالک کانارد، طرح دماغه مفصلی و طرح دماغه انعطاف‌پذیر در هدایت موشک مافوق صوت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در تحقیق حاضر، جریان سه‌بعدی لزج در اطراف پرنده مافوق صوت با سه روش هدایت، شبیه‌سازی و نتایج حاصل بررسی می‌شود. حرکت دماغه می‌تواند توسط یک مفصل و یا به صورت انعطاف‌پذیری پیوسته باشد. مقایسه طرح دماغه انعطاف‌پذیر و بالک کانارد در ماخ 3 و با زاویه تریم یکسان نشان می‌دهد ضریب پسای طرح بالک کانارد در شروع فرمان بیشتر ولی در وضعیت تریم کمتر و ضریب برآی آن در شروع فرمان کمتر ولی در وضعیت تریم بیشتر است. از سوی دیگر طرح دماغه انعطاف‌پذیر در شروع فرامین بسیار قوی‌تر اعمال می‌کند و این برتری تا وضعیت پایدار ادامه دارد. دماغه مفصلی و دماغه انعطاف‌پذیر زاویه تریم تقریباً یکسانی دارند. چه در شروع فرمان و چه در زاویه تریم، ضریب پسای دماغه مفصلی بیشتر از طرح دماغه انعطاف‌پذیر است و ضریب برآی آن کمتر است. همچنین قدرت فرمان دماغه انعطاف‌پذیر کمی بیشتر است. با افزایش عدد ماخ، زاویه تریم هر سه طرح بزرگ‌تر می‌شود. فرامین دماغه خمیده در ماخ 5 شدیداً تقویت می‌شود ولی فرامین بالک کانارد رشد کمتری دارد. دماغه مفصلی و دماغه انعطاف‌پذیر در ماخ 5 نیز زاویه تریم تقریباً یکسانی دارند و با افزایش عدد ماخ نیروی پسا و قدرت فرامین در این دو طرح به هم نزدیکتر شده ولی قدرت مانور دماغه انعطاف‌پذیر بهبود بیشتری می‌یابد.

کلیدواژه‌ها