بهبود اندرکنش موج ضربه ای و لایه مرزی در جریان گذر صوت با استفاده از برجستگی کنترل موج ضربه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مهمترین عامل جهش پسا در جریان گذر صوتی، وقوع امواج ضرب ه­ای قدرتمند، اندرکنش آن با لایه مرزی و جدایش احتمالی جریان از سطوح آیرودینامیکی می باشد. بهبود این اندرکنش با استفاده ازبرجستگی کنترل موج ضربه ­ای سبب می­ گردد بتوان در محدوده­ای از سرعت­ های خارج از نقطه طراحی کاهش قابل توجه پسای ناشی از امواج ضربه ­ای را تجربه کرد. در این تحقیق برای یافتن شکل هندسه و موقعیت بهینه قرار گیری برجستگی کنترل موج ضربه­ ای از الگوریتم تکامل تفاضلی استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می­ دهد تاثیر برجستگی کنترل موج ضربه­ ای در کاهش پسا و بهبود عملکرد آیرودینامیکی برای ایرفویل­ کاملاً تابعی از شرایط پرواز می­ باشد؛ کارایی سیستم برجستگی به منظور کاهش پسا و افزایش عملکرد آیرودینامیکی در گستره مناسب از سرعت­ های خارج از نقطه طراحی قابل ملاحظه است؛ مسئله جدایش لایه مرزی در پایین دست ناحیه برجستگی و نیز وقوع امواج ضربه­ ای نوسانی و به تبع آن پدید آمدن بارهای سیکلی شدید بر سطوح آیرودینامیکی عامل اصلی محدود شدن استفاده از این فناوری در شرایط وقوع امواج ضربه­ ای قدرتمند می­ باشد.

کلیدواژه‌ها