تحلیل فاصله خطای بی بعد ناشی از سیستم کنترل ناکمینه فاز در حضور اثر رادوم و اهداف با مانور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله، اثر سیستم کنترل ناکمینه فاز در فاصله خطای یک دسته از قوانین هدایت تک ­بعدی شده به ازای خطای سمت اولیه و همچنین برای اهداف با مانورهای ثابت و متغیر شامل مانورهای شیب و سینوسی ارائه شده است. دینامیک سیستم هدایت و کنترل با یک تابع تبدیل مرتبه پنجم با اعمال اثر اشباع شتاب و در حضور اثر رادوم مدل شده­ است. به‌عبارت دقیق­تر، جستجوگر و فیلتر نویز هر کدام با یک تابع تبدیل مرتبه اول و دینامیک سیستم کنترل و بدنه مجموعاً با یک تابع تبدیل مرتبه سوم ناکمینه فاز مدل شده­ است. تحلیل فاصله خطا با استفاده از بی ­بعدسازی معادلات و رسم نمودارهای بی ­بعد  انجام شده ­است که منجر به ارائه نمودارهای مفیدی برای بررسی رفتار پارامترهای مختلف بخصوص اثر صفر ناکمینه فاز جهت تحلیل، اصلاح و طراحی یک دسته از قوانین هدایت خطی و غیرخطی می ­شود.

کلیدواژه‌ها