ارائه مدل سنجش ارزیابی عملکردتعمیرات ونگهداری هواپیما با تلفیق مدل BSC و EFQM بر اساس روش فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (FANP) ( مطالعه موردی : هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران"هما")

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در فضای رقابتی کسب وکار امروز، با عنایت به روند جهانی شدن و با توجه به استانداردهای جهانی و لزوم بکارگیری روش های نوین در ارائه خدمات نگهداری و تعمیر هواپیما، ارزیابی و سنجش عملکرد و یافتن شیوه های علمی برای کنترل و ایجاد بهبود مستمر فرآیندهای نت، از نیازهای اساسی صنعت حمل ونقل هوایی کشور بشمار می رود. اما سوال اصلی در این مقاله چگونگی ایجاد یک روش تصمیم گیری منسجم و ارائه یک مدل ریاضی جامع (برای ایجاد درک کلی و واقع بینانه ومنطقی، همراه با اعمال نظرات سازگار خبرگان و مدیران سازمان)،  برای سنجش عملکرد "نت" می باشد، که در روش های کنونی دیده نشده است. روش معرفی شده در این مقاله، فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (FNAP) به منظور بکارگیری مقایسات واقع بینانه، دقیق، دو به دو و اعمال استنباط ذهنی خبرگان سازمان است. هدف از این مقاله بکارگیری این روش برای تعیین ضرایب اهمیت و رتبه بندی معیارها و شاخص‌ها با  تعیین شاخص‌های کلیدی با رویکرد بومی سازی آنها در هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران"هما" است. به طوریکه تعیین این شاخص ها، از طریق تلفیق مدل هایBSC و EFQM ، انجام شده است. نتایج بدست آمده از به کارگیری این مدل، در قالب سه معیار (نیروی انسانی، ایمنی و کیفیت و مدیریت وبرنامه ریزی) و هجده شاخص کلیدی است که ابزار موثری را برای تصمیم گیری در اختیار مدیران قرار خواهد داد که می تواند جهت بهبود مستمر فرآیندها از طریق نظارت ، پایش شاخص های ارائه شده و مقایسه نتایج حاصله با وضعیت مطلوب، به کار گرفته شود.  سپس علل نوسان های شاخص ها، عارضه یابی و راهکارهای بهبود بهره وری مطرح می شود، که نتایج قابل توجه ای را به مدیران در راستای سیاستگذاری، ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها