شناسایی و تحلیل اثر مهارت های مدیریتی بر ارتقاء بهره وری:مطالعه موردی صنایع پشتیبانی و نوسازی هلیکوپتری ایران (پنها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه، همراستا با تحول در دانش و فناوری مورد استفاده سازمان­ ها، در نوع مهارت های مورد نیاز مدیریت سازمان نیز تغییرات زیادی صورت گرفته است. با توجه به نقش زیربنایی کارکنان در رفع مشکلات و افزایش بهره‌وری، موفقیت هر سازمان تحت تأثیر میزان بکارگیری منابع انسانی متخصص و کارآمد خواهد بود. در واقع همانگونه که مطالعات نشان می دهد، در این شرایط کارکنان و مدیران سازمان نیازمند برخورداری از تخصص ها و مهارت های مختلف و متنوعی می باشند. این موضوع در خصوص مدیران که به عنوان هدایتگران اصلی مجموعه سازمان به شمار می آیند، از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو توجه به شناخت و ارائه مهارت های سطوح مختلف مدیران، می تواند به عنوان یکی از مهمترین بخش­ های فرآیند ارتقاء سطح بهره ­وری در سازمان باشد (به خصوص در صنایع هوافضای کشور). بنابراین این پژوهش تلاش دارد تا با رویکردی کاربردی و با بهره مندی از شیوه توصیفی، ضمن شناسایی ابعاد مختلف مهارت های مورد نیاز مدیران در بخشی از جامعه مدیران صنعت هوانوردی ایران، به بررسی اثر این مهارت ها بر ارتقاء بهره وری سازمانی بپردازد. بر این اساس به کمک تکنیک­ های کیفی (دلفی) و کمی (تحلیل رگرسیون و مدل معادلات ساختاری)، سعی شده است تا در کنار استخراج و شناسایی مهارت های مورد نیاز مدیران (با رویکرد افزایش بهره وری سازمانی)، به معرفی ابعاد مختلف آن در سازمان صنایع پشتیبانی و نوسازی هلیکوپتری ایران (پنها) توجه شود. در نهایت نیز با توجه به نتایج تحقیق، راهکارهایی چونمتمرکز نمودن بر آموزش مهارت های مورد نیاز برای صرفه جویی در بودجه ها و منابع مصرفی سازمان ارائه تا ضمن بهرمندی از این مهارت ها در جهت بهبود و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی جامعه تحقیق مفید اثر واقع گردد.

کلیدواژه‌ها