کاربرد مدل آشفتگی در بررسی جریان آشفته خنک کاری لایه‌ای روی یک سطح تخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشکده هوافضای دانشگاه شهید ستاری

چکیده

در این تحقیق، مسئله خنک کاری لایه‌ای از طریق یک ردیف جت دارای مقطع مربعی که به صورت عمود وارد جریان عرضی می شوند، مورد مطالعه قرار گرفته است. برای شبیه‌سازی اثرات آشفتگی جریان از رهیافت میانگین‌گیری رینولدز معادلات ناویر-استوکس و مدل آشفتگی نسبتاً جدید   به همراه مدل‌های دو معادله‌ای رایجی مثل  κ-ω استاندارد و SST  استفاده شده و نتایج حاصل با یکدیگر مقایسه شده است. معادلات حاکم شامل معادلات بقاء جرم، اندازه­ حرکت و انرژی، با استفاده از روش حجم محدود و الگوریتم سیمپل روی یک شبکه چند بلوکی جابجا شده، با سازمان و غیر یکنواخت گسسته‌سازی و حل شده‌اند. نسبت سرعت جت به جریان عرضی و عدد رینولدز جت به ترتیب برابر با 0.5 و 4700 در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که مدل   ساختارهای آشفته پیچیده این جریان را با دقت بیشتری در مقایسه با مدل‌های دو معادله‌ای κ-ω  و SST  شبیه‌سازی می‌کند. 

کلیدواژه‌ها