معادلات انتگرال مرزی برای حل حوزه زمان و مدل‌سازی رتبه‌کاسته آیرودینامیک ناپایای بال‌های نازک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق با استفاده از معادلات انتگرال مرزی به مطالعه آیرودینامیک ناپایای بال‌های نازک پرداخته شده است. هدف ایجاد بستر مناسب برای توسعه کاربرد روش اجزای مرزی به برخی ترکیب‌های برآزای نوین مانند بال‌های غشایی، بالزن و فرم‌پذیر که دارای ضخامت ناچیزند بوده است. برای این منظور روش اجزای مرزی آیرودینامیکی متداول که تنها قابلیت حل جریان حول اجسام ضخیم را دارد به گونه‌ای فرمول‌بندی و اصلاح می شود که برای بال‌های نازک نیز کاربردپذیر باشد. همچنین با توجه به قابل بیان بودن دستگاه معادلات اجزای مرزی در شکل مسأله مقدار ویژه به تحلیل ویژه جریان ناپایا حول بال‌های نازک و توسعه مدل‌های آیرودینامیکی رتبه‌کاسته بر اساس مودهای ویژه جریان پرداخته شده است. از روش اجزای مرزی توسعه یافته و مدل‌های رتبه کاسته مبتنی بر آن برای تحلیل آیرودینامیک حوزه زمان انواع ایرفویل و بال در چند نوع حرکت ناپایا استفاده شده است که نتایج حاصل تطابق بسیار خوبی با نتایج تحلیلی و عددی معتبر دارند.

کلیدواژه‌ها