نویسنده = محسن دهقانی محمدآبادی
تعداد مقالات: 3
1. تخمین عمر غلتک های نورد حلقه جهت شکل دهی اسپول موتور به روش مانسون-هالفورد-هایباخ

دوره 22، شماره 2، آذر 1399، صفحه 23-40

10.22034/joae.2020.131032

علی نگهبان برون؛ مصطفی لیوانی؛ محسن دهقانی محمدآبادی؛ محمد نیکویی


2. مدلسازی سوانح هوایی ناشی از دست دادن کنترل پرواز بالگرد با استفاده از رویکرد مبتنی بر حالت

دوره 22، شماره 2، آذر 1399، صفحه 157-170

10.22034/joae.2020.136233

محسن دهقانی محمدآبادی؛ حامد رحمانی؛ سید مجید میرحسینی