اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 101
تعداد پذیرش 50

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 200
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 107 روز
درصد پذیرش 50 %