اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 80
تعداد پذیرش 38

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 188
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 85 روز
درصد پذیرش 48 %