اختصاص وظایف و طراحی مسیر یکپارچه با وجود اهداف متحرک به روش برنامه‌ریزی خطی ابتکاری و منحنی‌های دابینز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده هوافضا

2 ایران، تهران، دانشگاه هوایی شهید ستاری، دانشکده هوافضا، گروه دینامیک پرواز و کنترل

چکیده

پیشرفت‌های اخیر در زمینه‌ی اجرای مأموریت و کنترل عامل‌ها، توجهات را به اجرای مأموریت‌های مشارکتی معطوف کرده است. در زمینه‌ی اجرای یک مأموریت مشارکتی ناوگان پرنده‌ها، الگوریتم تصمیم‌گیرنده برای اختصاص وظایف و طراحی مسیر، دو قسمت اصلی در طراحی چنین مأموریتی است. در این مقاله، با ترکیب این دو قسمت به حل مسئله تخصیص وظایف و مسیریابی به صورت یکپارچه پرداخته شده‌است. با الهام از الگوریتم برنامه‌ریزی خطی صحیح، به سبب بهینگی سراسری پاسخ آن، در این پژوهش به توسعه‌ی یک روش تکاملی و سلسله مراتبی بر اساس الگوریتم یاد شده و با قابلیت حل سریع‌تر مسائل مشارکت عامل‌ها با وجود اهداف متحرک پرداخته شده است. در کنار آن از یک الگوریتم منحنی‌های دابینز با قابلیت اعمال مشخصات عملکردی و محدودیت‌های حرکتی و دینامیکی جنگنده‌های بال ثابت در زمان کوتاه و بار محاسباتی پایین استفاده شده است. ضرایب و فواصل حاصل از الگوریتم منحنی‌های دابینز به جهت استفاده در الگوریتم اختصاص وظایف توسعه داده شده به-روز رسانی و استفاده می‌شود. با توجه به اینکه استفاده از اهداف متحرک در پلتفرم‌های اختصاص وظایف پیشین مورد بررسی قرار گرفته نشده است، مهمترین نوآوری این مقاله پرداختن به چنین مسأله‌ای و توسعه‌ی یک الگوریتم تکاملی و سلسه‌مراتبی می‌باشد. نتایج ارائه شده، مبین عملکرد مناسب و بهینه و سرعت بالاتر رویکرد ارائه شده، نسبت به روش‌های کلاسیک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها