اصول اخلاقی انتشار مقاله

نویسندگان، داوران، هیئت تحریریه و سردبیر مجله موظف هستند تمام اصول اخلاق پژوهشی و مسئولیتهای مرتبط در زمینه چاپ را دانسته و به آن متعهد باشند. ارسال مقاله توسط نویسندگان، داوری مقاله توسط داوران و تصمیم گیری در مورد قبول یا رد مقاله توسط هیئت تحریریه و سردبیر به منزله دانستن و تبعیت از این حقوق می باشد و در صورت احراز عدم پایبندی هر یک از این افراد به این اصول و مسئولیتها، مجله هرگونه اقدام قانونی را حق خود می داند. منشور وموازین اخلاق پژوهش مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بایستی راهنمای نویسندگان و دست اندرکاران داوری و انتشارمجله باشد. لازم به ذکر است اجازه استفاده از مقالات نشریه علمی پژوهشی مهندسی هوانوردی به شرط ذکر منبع داده می‌شود.

 

  •  ضروری است مقاله ی ارسالی از موضوع و محتوای جدید و به روز علمی برخوردار باشد.
  •  مسئوولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده ی نویسندگان آن است.
  • ارسال هم زمان مقاله و یا بخشی از آن به صورت (فارسی‌ و انگلیسی‌) به سایر مجلات، خلاف مقررات اخلاقی است.
  •  ضروری است ضمن بهره گیری از پژوهش های مشابه به روز، اصل امانت داری در نگارش مقاله رعایت شود.
  •  از برهان و استدلال کافی در نتیجه گیری استفاده شود.
  •  تأمل و تعمق در نگارش دست نوشته و ارائه یافته ها و پرهیز از شتاب زدگی در انعکاس دستاوردهای مقاله از نقش بسزایی برخوردار است.
  •  حذف و یا اضافه کردن و یا تغییر نام نویسندگان و همچنین تغییر نویسنده ی مسئول بعد از تکمیل فرم انحصار چاپ، امکان پذیر نیست.