اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر فرهاد جاویدراد، استاد

استاد دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

javidrad.farhadssau.ac.ir

دکتر حسن حدادپور، استاد

استاد دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

haddadpoursharif.edu

دکتر سید حسین پورتاکدوست، استاد

استاد دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

pourtaksharif.edu

دکتر کریم مظاهری، استاد

استاد دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

mazaherisharif.edu

دکتر محمود موسوی مشهدی، استاد

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

mmosaviut.ac.ir

دکتر علیرضا رودباری، دانشیار

دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

aliroudbariyahoo.com

دکتر مهدی رمضانی زاده، دانشیار

دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

ramezanizadehssau.ac.ir

دکتر حمیدرضا زارعی، دانشیار

دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

zareissau.ac.ir

دکتر جلیل مظلوم، دانشیار

دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

jalil.mazloumssau.ac.ir

دکتر ابوالقاسم نقاش، دانشیار

دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

naghashautac.ir