اهداف و چشم انداز

نشریه مهندسی هوانوردی، با درجه علمی پژوهشی مصوب کمیسیون تخصصی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 3/11/1459 مورخ 1388/09/03؛ مقالات تخصصی و نتایج تحقیقات علمی را در زمینه های زیر پذیرش می نماید.

♦ صلاحیت پروازی هواپیماها و بالگردها

 ایمنی و قابلیت اطمینان سامانه های پروازی

 مقررات و مدیریت پرواز

 بررسی سوانح و رویدادهای هوایی

 روش های طراحی هواپیماها و بالگردها

 عمردهی سازه ها و سامانه های هوایی

 هدایت، ناوبری و کنترل سامانه های پروازی

 مباحث طراحی آیرودینامیکی و سازه ای سامانه های پروازی

 شکست، خستگی و خزش سازه ها

 مکانیک پرواز و طراحی مانورهای پروازی

 سیستم های پیشران هواپیماها و بالگردها

 روش های ساخت قطعات و سامانه های هوایی

♦ تداخل سازه سیال

♦ دینامیک و ارتعاشات