بررسی تجربی تاثیر عملگر پلاسمای تخلیه سد دیالکتریک بر توزیع فشار در مجاورت سطح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی مکانیک

2 دانشگاه صنعتی ماکل اشتر- مجتمع دانشگاهی مکانیک

3 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در دهه‌های گذشته، استفاده از عملگرهای پلاسما جهت کنترل جریان بسیار موردتوجه بوده است. یکی از انواع عملگر‌های پلاسما، عملگر پلاسمایی تخلیه سد دیالکتریک (DBD) می‌باشد. از ویژگی‌های آن می‌توان به ساده بودن ساختار آن، زمان پاسخگویی سریع، توان مصرفی کم و نداشتن بخش‌های متحرک اشاره نمود. در این تحقیق، تغییرات توزیع فشار قبل و بعد از تشکیل پلاسما در فرکانسها و ولتاژهای مختلف در مجاورت سطح در انتهای مدل صفحه تخت و مکان قرارگیری آخرین عملگر پلاسما در دو چیدمان مختلف مورد بررسی قرار گرفت، همچنین تاثیر تغییر ولتاژ و فرکانس بر توزیع فشار بررسی شده است. نتایج حاصل از تستهای آزمایشگاهی دلالت بر این نکته دارد، که پلاسما باعث بوجود آمدن جت القائی در مجاورت سطح می‌شود. در حقیقت، میتوان بیان نمود، که عملگرهای پلاسما منجر به تولید ممنتوم در لایه مرزی گردیده و باعث تولید باد یونی میشود و با افزایش ولتاژ و فرکانس-بیشتر از ولتاژ شکست-در ابتدا جریان ممنتوم در راستای نصب عملگر پلاسما ایجاد میگردد و با افزایش ولتاژ و مرئی شدن پلاسما، جریان گردابهای بر روی صفحه تخت تشکیل میشود

کلیدواژه‌ها