بررسی ارتعاشات آزاد و پایداری ایروالاستیک پانل ‏مخروطی ناقص در جریان مافوق صوت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه علوم و فناوی هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر بر آنیم که مسئله ارتعاشات آزاد و پایداری آیروالاستیک پانل مخروطی ناقص در جریان مافوق صوت را بررسی نماییم. با به‌کارگیری اصل هامیلتون معادلات حرکت و شرایط مرزی متناظر با آن بدست می آید. پایداری آیروالاستیک با در نظر گرفتن تئوری کلاسیک (لاو) پوسته‌ها و تئوری خطی پیستون برای مدل سازی جریان ‏سیال مافوق، بدست آورده شده ‏است. با استفاده از روش گالرکین، معادلات کوپل سازه-سیال به معادلات دیفرانسیلی معمولی تبدیل می شود. با حل و تحلیل مسئله مقدار ویژه مقادیر فرکانس و دمپینگ سیستم برای مقادیر مختلف جریان مافوق صوت حاصل می شود. نتایج با استفاده از داده های عددی و نظری موجود اعتباری سنجی می شوند.‏ بررسی ها برای پوسته های مخروطی با هندسه های مختلف انجام شده است.‏‎ ‎‏مرزهای ناپایداری فلاتر برای پانل مخروطی ناقص با زوایای نیم‌راس، زوایای کمان و ضخامت های مختلف بدست می آید. در همه موارد نوع ناپایداری از نوع فلاتر کوپل خواهد بود.

کلیدواژه‌ها