بررسی عددی جریان لایه مرزی در پایین دست موانع متحرک متوالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نجف آباد

چکیده

در این تحقیق اترات ناشی از عبور موانع متوالی از مقابل جریان مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور مشخصات جریان لایه مرزی روی یک صفحه تخت در پایین دست موانع تعیین شد. برای شبیه‌سازی عددی جریان، یک شبکه متحرک خاص مدنظر قرار گرفته است. در این روش، قسمتی از شبکه درون شبکه اصلی حرکت کرده و با توجه به ساختار در نظر گرفته شده، تغییر منظم اتصالات توسط برنامه قابل انجام است. به این ترتیب بدون کاهش کیفیت شبکه، حرکت اجسام مختلف در درون جریان حتی در ابعاد بزرگ را می‌توان شبیه‌سازی نمود. در برنامه نوشته شده به منظور تحلیل جریان، معادلات غیردائم ناویر- استوکس به روش گسسته‌سازی مرکزی مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور مدلسازی آشفتگی از مدل دو معادله‌ی k-ε استفاده شده است. تغییرات سرعت در داخل لایه مرزی روی صفحه ثابت بدست آمده و نتایج تحقیق با داده‌های تجربی مقایسه شده است. نتایج تحقیق تطابق خوبی با داده‌های آزمایشگاهی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها