بهینه سازی قانون هدایت مقاوم برای یک پرتابه هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، یک قانون هدایت مبتنی بر مد لغزشییی برای یک پرتابه هوشییمند به همراه بهینه سییازی ن ارائه شییده اسییت. با توجه به اهمیت
شیتا اهدا مانورپذیر به دلیل ماهیت پیییده و ییرقابل دسترسی نها ، کران بالای شتا هد به عنوان ایتشاش در تدوین قانون پیشنهادی
در نظر گرفته شیده اسیت . بعلاوه، به منظور تامین رهگیری و برخورد در زمان پروازی محدود، سیح لغزش به صیور حاصلضر فاصله نسبی
بین پرتیابیه در نرخ زاوییه خط دیید ) LOS ( ارائیه میشیییود. بیه منظور افزای کار یی رهگیری نیز، پارامترهای ثابت و گینهای طراحی قانون
پیشینهادی بر اسا الگوریتم ننتیک نند هدفه ) MOGA ( و با استفاده از یک تابع هد با ترکیبی از معیارهای تلاش کنترلی، خحای فاصله و
زمان پرواز، بهینهسیازی میشیوند. بنابراین، قانون مقاوم پیشینهادی، خاصییت بهینگی را نیز دارا میباشید. نتایج شیبیه سیازی منجر به کاه
خحای فاصیله، کاه تلاش کنترلی و کاه زمان پرواز شیده اسیت که بیانگر عملکرد بهتر قانون پیشینهادی در مقایسه با دیگر روشهای مورد
بحث میباشد.

کلیدواژه‌ها