دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، خرداد 1397 
تخمین خطی مرتبه پایین از یک پهپاد چهارپره تجاری با استفاده از داده‌های پروازی

صفحه 25-35

سید محمد مهدی دهقان؛ علی پارسا؛ علیرضا آهنگرانی فراهانی؛ احسان غزلباش