دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، خرداد 1396 
طراحی کنترلر مرتبه‌بالا مقاوم تطبیقی برای سیستم آشوب نامعین

صفحه 13-25

هادی جهانشاهی؛ علیرضا رودباری؛ نعیمه نجفی زاده ساری