دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، خرداد 1394 
بررسی تجربی میدان جریان بالای سطح یک نمونه بال لامبدا شکل غیرباریک با اندازه گیری فشار جریان

صفحه 10-21

محمدکاظم سبحانی؛ مجتبی دهقان منشادی؛ مهرداد بزاززاده؛ مهدی ایل بیگی