دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی عددی جریان لایه مرزی در پایین دست موانع متحرک متوالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1400

محمدمهدی رزاقی


2. بررسی ارتعاشات آزاد و پایداری ایروالاستیک پانل ‏مخروطی ناقص در جریان مافوق صوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1400

مسعود جوادی؛ وحید خلفی


3. بررسی تجربی تاثیر عملگر پلاسمای تخلیه سد دیالکتریک بر توزیع فشار در مجاورت سطح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1400

روح الله خوشخو؛ سروش حریمی؛ محمود مانی