نویسنده = محمد بخشنده
ساخت تستر نمایشگر و بررسی صحت عملکرد سیستم اجتناب از برخوردهای هوایی

دوره 15، شماره 2، آذر 1392، صفحه 75-85

حمیدرضا دلیلی اسکویی؛ محمد بخشنده؛ ایمان امانی؛ فرهاد تقی زاده


افزایش ضریب ایمنی پرواز با طراحی بانک داده‌ها

دوره 14، شماره 2، آذر 1391، صفحه 77-87

عزیز نصیرزاده؛ محمدرضا مروی نام؛ محمد بخشنده


الگوی عوامل موثر در بروز سوانح هوایی

دوره 13، شماره 2، آذر 1390، صفحه 71-78

محمدرضا مروی نام؛ محمد بخشنده؛ مهدی خیراندیش