نویسنده = سید حسین پورتاکدوست
شناسایی خطا و کالیبراسیون تجربی سیستم میکروالکترومکانیکی

دوره 17، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-9

علی اکبر شیخی؛ سید حسین پورتاکدوست؛ مریم کیانی


طراحی بهینه چندموضوعی و چندمنظوره پرتابه با استفاده از الگوریتم تکاملی NSGA-II

دوره 16، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 17-32

سید حسین پورتاکدوست؛ سید جواد موسوی؛ سجاد جمالی


تحلیل تجربی یک پرنده بال زن آیروالاستیک و استخراج منحنی های تعمیم یافته

دوره 14، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 13-25

سید حسین پورتاکدوست؛ سعید کریمیان علی آبادی؛ کریم مظاهری؛ عباس ابراهیمی


توسعه الگوریتم شبیه‌سازی حرارتی بهبودیافته در طراحی سامانه خلبان خودکار بهینه برای نگهداری یک مسیر مشخص

دوره 13، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 23-37

سید حسین پورتاکدوست؛ محسن رضایی؛ جلال کریمی؛ کامبیز شجاعی قندشتنی