نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون خمش سه نقطه طراحی، ساخت و بررسی خواص مکانیکی و الکتریکی کامپوزیت زیست تخریب-پذیر اپوکسی/کنف تولید شده با روش VARTM [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 70-82]
 • آزمون کشش طراحی، ساخت و بررسی خواص مکانیکی و الکتریکی کامپوزیت زیست تخریب-پذیر اپوکسی/کنف تولید شده با روش VARTM [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 70-82]

ا

 • اثر زمین مسطح مدلسازی اختلال بر موشک کروز با درنظرگرفتن اثر زمین مسطح و ارتفاع اخلالگر در جنگ الکترونیک [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 27-36]
 • اثر کواندا مطالعه عددی اثر دبی جرمی و موقعیت سپتوم بر میزان بردار رانش و ساختار جریان در نازل آچئون [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 159-176]
 • استراتژی رسانه‌ای تدوین استراتژی رسانه‌ای به منظور مدیریت بحران سوانح هوایی [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 111-140]
 • الگوریتم تفریق پس‌زمینه تشخیص بقایای اشیاء خارجی (فعال و غیرفعال) و ترک بر روی باند فرودگاه با استفاده از تکنیک‌های بینایی ماشین [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 16-26]
 • الیاف کنف طراحی، ساخت و بررسی خواص مکانیکی و الکتریکی کامپوزیت زیست تخریب-پذیر اپوکسی/کنف تولید شده با روش VARTM [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 70-82]
 • امواج الکترومغناطیس مدلسازی اختلال بر موشک کروز با درنظرگرفتن اثر زمین مسطح و ارتفاع اخلالگر در جنگ الکترونیک [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 27-36]
 • ایرفویل مافوق بحرانی مطالعه تأثیر موقعیت عملگر جت مصنوعی در به تأخیر انداختن واماندگی ایرفویل مافوق بحرانی [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 83-96]
 • ایرفویل هم‌راستا مطالعه عددی جریان حول دو ایرفویل پشت سر هم و چگونگی توزیع نیروی فشار [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 37-44]

ب

 • باند فرودگاه تشخیص بقایای اشیاء خارجی (فعال و غیرفعال) و ترک بر روی باند فرودگاه با استفاده از تکنیک‌های بینایی ماشین [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 16-26]
 • بینایی ماشین تشخیص بقایای اشیاء خارجی (فعال و غیرفعال) و ترک بر روی باند فرودگاه با استفاده از تکنیک‌های بینایی ماشین [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 16-26]

پ

 • پیکربندی بال مطالعه عددی جریان حول دو ایرفویل پشت سر هم و چگونگی توزیع نیروی فشار [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 37-44]

ت

 • تحلیل اجزای محدود (FEA) تحلیل عددی ضربه سرعت بالا بر روی مواد هدفمند گرادیانی [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 1-15]
 • تحلیل سلسله مراتبی مدیریت هزینه نگهداری و تعمیر در شرکت های هواپیمایی [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 97-110]
 • تزریق جریان ثانویه بررسی تجربی اثرات تزریق جریان ثانویه بر جریان خروجی نازل همگرا - واگرا در زوایای اریب مختلف [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 45-56]
 • تشخیص بقایای اشیاء خارجی تشخیص بقایای اشیاء خارجی (فعال و غیرفعال) و ترک بر روی باند فرودگاه با استفاده از تکنیک‌های بینایی ماشین [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 16-26]
 • توزیع فشار مطالعه عددی جریان حول دو ایرفویل پشت سر هم و چگونگی توزیع نیروی فشار [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 37-44]

ث

 • ثابت دی الکتریک طراحی، ساخت و بررسی خواص مکانیکی و الکتریکی کامپوزیت زیست تخریب-پذیر اپوکسی/کنف تولید شده با روش VARTM [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 70-82]

ج

 • جدایش مطالعه تأثیر موقعیت عملگر جت مصنوعی در به تأخیر انداختن واماندگی ایرفویل مافوق بحرانی [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 83-96]
 • جنگ الکترونیک مدلسازی اختلال بر موشک کروز با درنظرگرفتن اثر زمین مسطح و ارتفاع اخلالگر در جنگ الکترونیک [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 27-36]

د

 • داده بنیاد تدوین استراتژی رسانه‌ای به منظور مدیریت بحران سوانح هوایی [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 111-140]
 • دلفی مدیریت هزینه نگهداری و تعمیر در شرکت های هواپیمایی [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 97-110]
 • دوربین تشخیص بقایای اشیاء خارجی (فعال و غیرفعال) و ترک بر روی باند فرودگاه با استفاده از تکنیک‌های بینایی ماشین [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 16-26]

ر

 • رسانه تدوین استراتژی رسانه‌ای به منظور مدیریت بحران سوانح هوایی [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 111-140]

س

 • سپتوم مطالعه عددی اثر دبی جرمی و موقعیت سپتوم بر میزان بردار رانش و ساختار جریان در نازل آچئون [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 159-176]
 • سوانح هوایی تدوین استراتژی رسانه‌ای به منظور مدیریت بحران سوانح هوایی [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 111-140]

ش

 • شبیه سازی عددی بررسی تأثیر مکان قرارگیری عملگرپلاسما تخلیه سد دی‌الکتریک بر کنترل جریان روی یک ردیف پره کمپرسورمحوری [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 57-69]
 • شرکت هواپیمایی مدیریت هزینه نگهداری و تعمیر در شرکت های هواپیمایی [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 97-110]
 • شکل دماغه ضربه‌زننده تحلیل عددی ضربه سرعت بالا بر روی مواد هدفمند گرادیانی [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 1-15]

ص

 • صفحه تخت تاثیر فینلت های کاهش دهنده نوفه بر میدان جریان آشفته در محدوده لبه فرار صفحه تخت [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 141-158]

ض

 • ضربه سرعت بالا تحلیل عددی ضربه سرعت بالا بر روی مواد هدفمند گرادیانی [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 1-15]

ع

 • عملکرد آیرودینامیکی مطالعه تأثیر موقعیت عملگر جت مصنوعی در به تأخیر انداختن واماندگی ایرفویل مافوق بحرانی [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 83-96]
 • عملگر پلاسمای تخلیه سد دی الکتریک بررسی تأثیر مکان قرارگیری عملگرپلاسما تخلیه سد دی‌الکتریک بر کنترل جریان روی یک ردیف پره کمپرسورمحوری [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 57-69]
 • عملگر جت مصنوعی مطالعه تأثیر موقعیت عملگر جت مصنوعی در به تأخیر انداختن واماندگی ایرفویل مافوق بحرانی [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 83-96]

ف

 • فینلت تاثیر فینلت های کاهش دهنده نوفه بر میدان جریان آشفته در محدوده لبه فرار صفحه تخت [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 141-158]

ک

 • کامپوزیت زیست تخریب پذیر طراحی، ساخت و بررسی خواص مکانیکی و الکتریکی کامپوزیت زیست تخریب-پذیر اپوکسی/کنف تولید شده با روش VARTM [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 70-82]
 • کانارد مطالعه عددی جریان حول دو ایرفویل پشت سر هم و چگونگی توزیع نیروی فشار [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 37-44]
 • کاهش هزینه مدیریت هزینه نگهداری و تعمیر در شرکت های هواپیمایی [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 97-110]
 • کسکید بررسی تأثیر مکان قرارگیری عملگرپلاسما تخلیه سد دی‌الکتریک بر کنترل جریان روی یک ردیف پره کمپرسورمحوری [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 57-69]
 • کمپرسور محوری بررسی تأثیر مکان قرارگیری عملگرپلاسما تخلیه سد دی‌الکتریک بر کنترل جریان روی یک ردیف پره کمپرسورمحوری [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 57-69]
 • کنترل بردار پیشرانش بررسی تجربی اثرات تزریق جریان ثانویه بر جریان خروجی نازل همگرا - واگرا در زوایای اریب مختلف [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 45-56]
 • کنترل بردار رانش مطالعه عددی اثر دبی جرمی و موقعیت سپتوم بر میزان بردار رانش و ساختار جریان در نازل آچئون [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 159-176]
 • کنترل جریان بررسی تأثیر مکان قرارگیری عملگرپلاسما تخلیه سد دی‌الکتریک بر کنترل جریان روی یک ردیف پره کمپرسورمحوری [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 57-69]
 • کنترل جریان مطالعه تأثیر موقعیت عملگر جت مصنوعی در به تأخیر انداختن واماندگی ایرفویل مافوق بحرانی [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 83-96]

ل

 • لایه مرزی آشفته تاثیر فینلت های کاهش دهنده نوفه بر میدان جریان آشفته در محدوده لبه فرار صفحه تخت [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 141-158]

م

 • ماده هدفمند گرادیانی (FGM) تحلیل عددی ضربه سرعت بالا بر روی مواد هدفمند گرادیانی [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 1-15]
 • مدیریت بحران تدوین استراتژی رسانه‌ای به منظور مدیریت بحران سوانح هوایی [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 111-140]
 • موتور موشک بررسی تجربی اثرات تزریق جریان ثانویه بر جریان خروجی نازل همگرا - واگرا در زوایای اریب مختلف [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 45-56]
 • موشک کروز مدلسازی اختلال بر موشک کروز با درنظرگرفتن اثر زمین مسطح و ارتفاع اخلالگر در جنگ الکترونیک [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 27-36]

ن

 • نازل آچئون مطالعه عددی اثر دبی جرمی و موقعیت سپتوم بر میزان بردار رانش و ساختار جریان در نازل آچئون [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 159-176]
 • نازل همگرا - واگرای اریب بررسی تجربی اثرات تزریق جریان ثانویه بر جریان خروجی نازل همگرا - واگرا در زوایای اریب مختلف [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 45-56]
 • نگهداری و تعمیر مدیریت هزینه نگهداری و تعمیر در شرکت های هواپیمایی [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 97-110]
 • نوفه تاثیر فینلت های کاهش دهنده نوفه بر میدان جریان آشفته در محدوده لبه فرار صفحه تخت [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 141-158]