دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1400 
8. بررسی میزان رسانش پوشش های متخلخل در طی فرآیند پیرگرمایی

صفحه 97-108

اسماعیل پورسعیدی؛ محمدرسول جوادی سیگارودی؛ جواد رحیمی؛ محمدحسن طالقانی؛ امیرحسین فرتاش؛ یوسف یوسفی جمال آباد؛ صبا نورسینا