دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، آذر 1399 
طراحی بهینه جاذب شوک MR برای ارابه فرود هواپیما

صفحه 171-196

10.22034/joae.2020.137400

علیرضا پورموید؛ کرامت ملک زاده فرد؛ محمدعلی رنجبر