دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1399 
2. تخمین عمر غلتک های نورد حلقه جهت شکل دهی اسپول موتور به روش مانسون-هالفورد-هایباخ

صفحه 23-40

علی نگهبان برون؛ مصطفی لیوانی؛ محسن دهقانی محمدآبادی؛ محمد نیکویی


4. تحلیل تجربی استحکام سوپرآلیاژ پایه نیکلRene-80 پوشش‌دار

صفحه 56-65

مهرداد کریمی؛ مصطفی لیوانی؛ حمیدرضا زارعی


6. بررسی تاثیر فلپ هوشمند در ایرفویل نمونه هواپیمای جنگنده

صفحه 80-97

میثم ایزدی؛ رضا خاکی؛ سید آرش شمس طالقانی؛ ارسلان قجر


13. طراحی بهینه جاذب شوک MR برای ارابه فرود هواپیما

صفحه 171-196

علیرضا پورموید؛ کرامت ملک زاده فرد؛ محمدعلی رنجبر