دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1398 
2. تحلیل غیر خطی بیودینامیکی سیستم تعلیق خلبان تحت بارهای تحریک سه محوره

صفحه 17-28

کرامت ملک زاده فرد؛ علیرضا پورموید؛ حمیدرضا نافه کشان فرد