دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1396 
2. طراحی کنترلر مرتبه‌بالا مقاوم تطبیقی برای سیستم آشوب نامعین

صفحه 13-25

هادی جهانشاهی؛ علیرضا رودباری؛ نعیمه نجفی زاده ساری