دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1395