دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، خرداد 1394 
1. شناسایی خطا و کالیبراسیون تجربی سیستم میکروالکترومکانیکی

صفحه 1-9

علی اکبر شیخی؛ سید حسین پورتاکدوست؛ مریم کیانی


2. بررسی تجربی میدان جریان بالای سطح یک نمونه بال لامبدا شکل غیرباریک با اندازه گیری فشار جریان

صفحه 10-21

محمدکاظم سبحانی؛ مجتبی دهقان منشادی؛ مهرداد بزاززاده؛ مهدی ایل بیگی