دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1393 
4. تحلیل عملکرد و بهینه سازی محفظه احتراق میکروتوربین به روش عددی

صفحه 47-62

محمد صدیقی؛ مهدی اغنیا؛ انور احمدخواه؛ ولید نیسی