دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1393