دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1392 
2. بررسی تجربی جریان هوا در لانه‌زنبوری یک تونل باد عمودی

صفحه 13-21

محمد علی اردکانی؛ آذر انوری؛ پژمان اصغری تهرانی؛ کریم انصاری