دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1391 
3. بررسی تأثیر آسیب بال بر عملکرد و دینامیک یک هواپیما

صفحه 17-33

داود اسدی؛ مهدی سبزه‌پرور؛ حیدرعلی طالبی؛ حامد عباسی


4. مقایسه کارآمدی چک های تعمیراتی هواپیماها در داخل و خارج از کشور

صفحه 35-48

فرج اله ولی پور؛ امیرحسین دزیانیان؛ کوروش امامی صالح؛ شهلا نقی پور


7. افزایش ضریب ایمنی پرواز با طراحی بانک داده‌ها

صفحه 77-87

عزیز نصیرزاده؛ محمدرضا مروی نام؛ محمد بخشنده