دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1391 
3. بررسی تأثیر آسیب بال بر عملکرد و دینامیک یک هواپیما

صفحه 17-33

داود اسدی؛ مهدی سبزه‌پرور؛ حیدرعلی طالبی؛ حامد عباسی


7. افزایش ضریب ایمنی پرواز با طراحی بانک داده‌ها

صفحه 77-87

عزیز نصیرزاده؛ محمدرضا مروی نام؛ محمد بخشنده