دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1390 
4. کاربرد مدل آشفتگی در بررسی جریان آشفته خنک کاری لایه‌ای روی یک سطح تخت

صفحه 53-62

محمدرضا سلیمی؛ محمد طیبی رهنی؛ مهدی رمضانی زاده؛ روزبه فرهادی‌آذر