تعیین استحکام استاتیکی و شکست سازه هواپیماهای فرسوده با استفاده از آزمایش غیرمخرب نفوذ شبه استاتیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه علوم وفنون هوایی شهید ستاری،تهران، ایران

2 دانشکده هوافضا دانشگاه علوم وفنون هوایی شهید ستاری تهران ایران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

با توجه به غیرممکن بودن انجام آزمایش‌های مخرب، بر روی ناوگان هواپیمایی نیاز به روش‌های جدید و غیرمخرب به‌شدت احساس می‌شود. در پژوهش حاضر با استفاده از روش غیرمخرب نفوذ اتوماتیک گوی (ناگ) برخی از خواص مکانیکی فولاد 4340 آنیل شده و آلومینیوم 7075 خام و تهیه شده از هواپیمای فرسوده تعیین شده است. به منظور انجام محاسبات مربوط به روش ناگ کدنویسی روابط صریح در نرم افزار فرترن انجام و اعتبار سنجی شده است. در ادامه نمونه‌های آزمون کشش تک محوری از فولاد 4340 آنیل شده و آلومینیوم 7075 خام و تهیه شده از هواپیمای فرسوده آماده شده و منحنی تنش کرنش آن استخراج شده است. همچنین آزمون نفوذ اتوماتیگ گوی بر روی نمونه‌های فولادی 4340 آنیل‌شده و آلومینیوم 7075 خام و تهیه شده از هواپیمای فرسوده انجام گردید و نتایج حاصل از دو روش با هم مقایسه شد. نتایج مقایسه بین آزمایش کشش و ناگ نشان داد که خطای محاسبه تنش تسلیم و استحکام نهایی، به ترتیب کم‌تر از 9 و 14٪ بود. با افزایش نیرو، این مقدار در برخی نقاط به کم‌تر از 0/7 ٪ رسید.

کلیدواژه‌ها